Standardet dhe Çertifikimet

Një sistem i lartë i menaxhimit të cilësisë
Konform standardeve ISO të biznesit.

Një çerek shekulli

R&T operon në përputhje me standardet ISO, zbaton dhe zotëron një Sistem të Menaxhimit të Cilësisë, Sistem të Menaxhimit të Mjedisit, Sistem të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit dhe një Sistem të Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

 • Politika e Sistemit të Menaxhimit të Integruar V.1

 • Politika e Sistemit të Menaxhimit të Integruar V.2

 • Politika e sigurisë së informacionit

 • Certifikata e ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike

  (AKEP)

 • Çertifikatë Nr. 2012-AP-U65-8-1

  (AKEP)

 • Çertifikatë Nr. 2012-AP-U65-8-2

  (AKEP)

 • ISO 45001

 • ISO 50001

 • ISO 20000-1

 • ISO 22301

 • ISO PAS 99

 • ISO 39001

 • ISO 27001

 • ISO 14001

 • ISO 9001

0.0035
152.1 KB